Funktionell Medicin

Vital Nutrients - Vitala kosttillskott

STRATEGI OCH KVALITET
 
VITAL NUTRIENTS STRATEGISKA MÅLSÄTTNING

Det övergripande målet är att tillverka naturläkemedel av allra bästa kvalitet, som överträffar branschstandard och FDA:s (Food and Drug Administrations) normer och tillhandahålla produkter med kliniskt belagda resultat.
 

LEDANDE INOM KVALITETSSÄKRING

VITAL NUTRIENTS är världsledande inom kvalitetssäkring vid tillverkning av kosttillskott i sin bransch. Produkterna tillverkas i USA i en anläggning, som inspekteras av FDA. Inget är viktigare för VITAL NUTRIENTS än kvaliteten på kosttillskotten. VITAL NUTRIENTS tillhandahåller över tvåhundra vetenskapligt baserade och kliniskt verifierade produkter, som endast säljs genom legitimerad personal. Det finns ett omfattande program för kvalitetssäkring för att garantera att äktheten och effekten är konsekvent med det som sägs för alla produkter, som tillverkas.
 
VITAL NUTRIENTS vet att resultat och trovärdighet är beroende av behandlingsprogrammets kliniskaeffektivitet. Läkare som använder kosttillskott som en del av behandlingen menar att det kliniska resultatet för patienterna beror på kvalitet, effektivitet, renhet och beständighet hos de beskrivna produkterna.
 

KONTROLLERAD TILLVERKNING

VITAL NUTRIENTS tillverkar kosttillskott i en ren och strängt kontrollerad anläggning, som är noggrant övervakad. Det finns en exakt kunskap om alla produkters innehåll, liksom om vad de inte innehåller. Det gör att det tillverkas produkter, som inte innehåller några bindemedel, hjälpämnen, allergiframkallande ämnen eller andra icke önskvärda tillsatser.
 

FORSKNINGSBASERAD VERKSAMHET

VITAL NUTRIENTS har ett team av kvalificerade medarbetare, som arbetar med produktutveckling. Alla VITAL NUTRIENTS produkter utvecklas med hjälp av publicerade studier på människor och/eller djur. Arbetar sker noggrant och metodiskt för att tillse att råämnena, som väljs till skilda sammansättningar, har en synergieffekt, som ger det bästa kliniska resultatet. Produkterna framställs med de mest gynnsamma aktiva råämnena, med målsättningen att hjälpa människor att förbättra sin hälsa, sitt välmående och sin livskraft.
 

EFFEKTIVITET

Du kan vara trygg i förvissningen om att VITAL NUTRIENTS konsekvent erbjuder naturliga produkter av bästa kvalitet och alltid har kliniskt effektiva produkter för kunderna. Det är skälet till att flera tusen i USA och världen över ordinerar och rekommenderar VITAL NUTRIENTS produkter.

 

VÄRLDSLEDANDE - KVALITETSBEGREPPET VITALA KOSTTILLSKOTT - VITAL NUTRIENTS - nedan kallad VITAL(s)

1.Kvalitetssäkrade produkter unika på marknaden
2. Ledande inom kvalitetssäkring
3. Vitals strategiska målsättning
4. Grundläggande testprotokoll
5. Miljö
6. Produktionskvalitet
7. Oberoende tester av råämnen för

 
1.    KVALITETSSÄKRADE PRODUKTER UNIKA PÅ MARKNADEN

VITALtillverkar mer än tvåhundra kosttillskott av samma kvalitet som läkemedel vid företagets strängt kontrollerade, amerikanska anläggning. VITAL är världsledande inom kvalitetssäkring med ett toppmodernt program, som kräver omfattande tester för äkthet, styrka och renhet. VITALs produkter är endast tillgängliga genom legitimerad personal, världen över.
 
2.    LEDANDE INOM KVALITETSSÄKRING

VITAL är vida känt bland de etablerade tillverkarna inom kosttillskottsbranschen, som världsledande när det gäller kvalitetssäkring. VITAL uppfyller inte bara de krav, som ställs av FDA och andra program för kvalitetssäkring, utan vidtar många andra åtgärder för att uppnå en mycket hög renhet och effektivitet liksom en jämn och stabil kvalitet för sina kosttillskott. I texten som följer redovisas ett antal av de principer, som tillämpas för att överträffa standarden och kraven för kvalitetssäkring.
FDA, Food and Drug Administration, är USA:s livsmedels - och läkemedelsmyndighet med ansvar för områden som mat, kosttillskott och läkemedel.

2.1 PRODUKTSPECIFIKA TESTER
VITAL tar aldrig för givet att ett typiskt testprotokoll för äkthet, styrka, tungmetaller, rester av lösningsmedel, herbicider, pesticider och fungicider (svampbekämpningsmedel), aflatoxiner, stabilitet, bakterier liksom jäst - och mögelsvampar är tillräckligt. VITAL undersöker alla nya råämnen och slutprodukter för att fastställa om några ytterligare risker som förfalskningar, föroreningar eller försämringar på sikt kan förekomma. Då ett råämne är extra känsligt krävs det att ytterligare tester görs av tredje part och om så behövs, dokumenterar behovet av ytterligare tester på den skräddarsydda produktspecifikationen.
 
2.2 ETT ENDA ANALYSCERTIFIKAT ÄR INTE TILLRÄCKLIGT
VITAL förlitar sig aldrig på en enda leverantörs analysintyg. Det krävs alltid testresultat från en amerikansk tredje part som en oberoende bevisning. VITAL testar alla råämnen för att upptäcka rester av totalt femtioen lösningsmedel, även då analysdokumentet anger att endast ett enda lösningsmedel, till exempel etanol, har använts vid tillverkningen.
 
2.3 INGA STICKPROVSTESTER
VITAL testar varje råämnesförändring och alla färdiga produkter i det som avser ämnestillhörighet, koncentration av verksamt ämne och hela skalan av föroreningar. Eftersom det har upptäckts kvalitetsbrister i enstaka sändningar från de leverantörer, som är mest pålitliga, står det klart att stickprovstester av anlitade tillverkare och som är godkända av FDA inte är ofelbara. VITALs anläggning testar aldrig enligt principen, en gång per år, vartannat år eller efter behov. Kontrollerna grundar sig inte på ett godtyckligt urval eller slumpmässighet, kontrollerna grundar sig på en totalprincip, detta gäller allt!
 
2.4 PROGRAM FÖR ATT TESTA UTGÅNGSDATUM OCH STABILITET HOS FÄRDIGA PRODUKTER
VITAL är den första högkvalitativa tillverkaren av kosttillskott, som har infört ett program för färdiga produkter för att testa hållbarhet i förhållande till utgångsdatum och ämnesstablitet. Programmet ger data från oberoende laboratorietester för att garantera att produkten uppfyller uppgifterna, som står på innehållsdeklarationen fullt ut och säkerställer angivet utgångsdatum. FDA kräver inget program för hållbarhet och de flesta andra tillverkare utför därför inte hållbarhetstester eller samlar in data i samma omfattning som VITAL för att bedöma produktstabiliteten. I samband med produkttillkomsten anger VITAL tillverkningsdatum på nya produkter, som enda datum. Erfarenhet och tester visar att produkter, som säljs med detta datum håller sig i minst tolv månader.
 
2.5 PROGRAM FÖR CERTIFIERING AV LEVERANTÖRER OCH LABORATORIER
Det är inte lätt att uppnå kvalitetssäkring för laboratorier. Det sker en granskning av alla laboratorier, som används för att se till att de använder vetenskapligt validerade analysmetoder och att etiska laboratorierutiner följs vid testning av råämnen och färdiga produkter.
 
2.6 EXKLUSIV ANVÄNDNING AV ETISKA LABORATORIER OCH VETENSKAPLIGT TILLFÖRLITLIGA TESTMETODER
Det läggs stor vikt vid vetenskaplig validitet (att det som mäts, verkligen är det avsedda att mäta) och pålitlighet gällande laboratorietestmetoder. I dessa analyser och granskningar framkommer att många laboratorier inte använder en ordentlig och verifierad referensstandard samt ej heller vetenskapligt tillförlitliga testmetoder. Det betyder att dessa laboratorier väljs bort vid testning av VITALs produkter.
 
 
3.    VITALS STRATEGISKA MÅLSÄTTNING

Det övergripande målet är att tillverka naturläkemedel av allra bästa kvalitet, som överträffar branschstandard och FDA:s normer samt att tillhandahålla produkter med kliniskt belagda och säkerställda resultat.
 
3.1 LEDANDE INOM KVALITETSSÄKRING
VITAL är världsledande inom kvalitetssäkring vid tillverkning av kosttillskott inom sin bransch. Produkterna tillverkas i USA i en anläggning, som inspekteras av FDA. Inget är viktigare för VITAL än kvaliteten på kosttillskotten. VITAL tillhandahåller över tvåhundra vetenskapligt baserade och kliniskt verifierade produkter, som endast säljs genom legitimerad personal. Det finns ett omfattande program för kvalitetssäkring för att garantera att äktheten och effekten är konsekvent med det som sägs för alla produkter, som tillverkas.
VITALvet att resultat och trovärdighet är beroende av behandlingsprogrammets kliniska effektivitet. Läkare som använder kosttillskott som en del av behandlingen menar att det kliniska resultatet för patienterna beror på kvalitet, effektivitet, renhet och beständighet hos de beskrivna produkterna.
 
3.2 KONTROLLERAD TILLVERKNING
VITALtillverkar kosttillskott i en ren och strängt kontrollerad anläggning, som är noggrant övervakad. Det finns en exakt kunskap om alla produkters specifika innehåll. Nämnda faktum gör att det tillverkas produkter, som inte innehåller några bindemedel, hjälpämnen, allergiframkallande ämnen eller andra icke önskvärda tillsatser.
 
3.3 FORSKNINGSBASERAD VERKSAMHET
VITALhar ett team av kvalificerade medarbetare, som arbetar med produktutveckling. Alla VITALs produkter utvecklas med hjälp av publicerade studier på människor och/eller djur. Medarbetarna arbetar noggrant och metodiskt för att tillse att råämnena, som väljs vid skilda sammansättningar har en synergieffekt, som ger det bästa kliniska resultatet. Alla produkter tillverkas med de mest gynnsamma aktiva råämnena, med målsättningen att hjälpa människor att förbättra sin hälsa, sitt välmående och sin livskraft.
 
3.4 EFFEKTIVITET
Du kan vara trygg i förvissningen att VITAL konsekvent erbjuder naturliga produkter av bästa kvalitet och alltid har kliniskt effektiva produkter till gagn för kundernas bästa. Detta är skälet till att flera tusen i USA och världen över ordinerar och rekommenderar VITALs produkter.

 
4.     GRUNDLÄGGANDE TESTPROTOKOLL

Typ av test, testuppgifter och testade råämnen.
 
4.1 Mikrobiologisk panel(bakterier jäst och mögel) - Total halt av aeroba bakterier, Enterobacteriaceae, salmonella, Staphylococcus aureus, Pseudomnas aeruginosa och jäst-och mögelhalt.
Alla råämnen, färdiga produkter och stabilitetspartier.
 
4.2 Identitetstester - verifiering av materialens äkthet.
Alla råämnen.
 
4.3 Tester av styrka- verifierar styrkan hos aktiva ingredienser eller markörämnen.
Alla råämnen och färdiga produkter för att garantera att uppgifterna på etiketterna stämmer.
 
4.4 Rester av kemiska lösningsmedel- tester för närvaro av femtioett kemiska lösningsmedel.
Alla råämnen.
 
4.5 Tungmetaller- tester för bly, kvicksilver, kadmium och arsenik.
Tester görs på alla botaniska råämnen såväl som andra mottagliga material, som fiskolja och kalcium.
 
4.6 Aflatoxiner(cancerframkallande gifter) - tester för fyra kraftfulla svampgifter.
Alla botaniska material.
 
4.7 Rester av herbicider, pesticider och fungicider- tester för trehundratio restmarkörer för herbicider, pesticider och fungicider(olika typer av kemiska bekämpningsmedel).
Alla botaniska material och vasslepulver.
4.8 Melamin (en organisk sammansättning, som bildar bas för tillverkning av plast). Tester för melaminkontaminering (smitta från kemikalien).
Alla proteinpulver, vassle, soja, ris och ärtor.
 
4.9 PCB och dioxiner-tester för PCB och dioxiner.
Alla fiskoljeprodukter.
 
4.10 Ranciditetsmarkörer- peroxid, anisidin och syratal.
Alla oljor, råämnen och stabilitetsskeden (markörer för härskenhet).
 
4.11 GMO-grödor (genmodifierade grödor) - tester för förekomst av ingrepp i genetiken.
Alla känsliga råämnen som soja och ris.
 
 
5.    MILJÖ

För VITAL är miljöhänsyn en viktig faktor att beakta i allt beslutsfattande, som gäller företaget.

VITALs tillverkningsanläggning har utformats för att stödja optimal produktintegritet, samtidigt, som man strävar efter ett minimalt utsläpp av växthusgaser. I hela den temperaturkontrollerade produktionsanläggningen används individuella termostater med en automatisk tidsinställning både för att upprätthålla idealiska temperaturer för god produktkvalitet och för att spara energi varje dag.

Produktionsanläggningenen har också ett innovativt, rörelsestyrt belysningssystem, som sparar drygt 57 000 kWh jämfört med ett vanligt belysningssystem. Energibesparingarna motsvarar ungefär 118 000 kg kol, 127 000 liter olja eller elektricitet till cirka sextio hem under ett år. Belysningssystemet eliminerade också utsläppet av ungefär 500 kg svaveloxid, 125 kg kväveoxider och drygt 250 ton koldioxid.

Utöver en energieffektiv tillverkningsanläggning skonar VITAL miljön genom att tillämpa en rad hållbara affärsmetoder, som:

Ett heltäckande återvinningsprogram, som inkluderar papper, kartong, tonerkassetter, batterier, glas, plast, burkar och elektronik.
Papperslösa system för lager och dokumentation.
Val av hållbara, skördade råämnen, när det är möjligt.
Lätta och minimala förpackningar, som minskar bränsleåtergången vid transport.
Kataloger trycks på FSC-certifierat papper med certifierad vindkraft.
FSC Forest Stewardship Council är en organisation, som arbetar för att främja ett hållbart, ekologiskt skogsbruk över tid.
Användning av högtryckstvättar för att spara vatten.
Användning av miljövänligt golvmaterial.

 
6.    PRODUKTIONSKVALITET

VITAL är världsledande inom kvalitetssäkring och tillverkning av kosttillskott av läkemedelskvalitet. Inget är viktigare för VITAL än kvaliteten på kosttillskotten.
 
6.1 Hur skiljer sig VITAL från mängden?
VITAL uppfyller och överträffar branschstandarden inom kvalitetssäkring.
 
6.2 Oberoende tester
VITAL använder uteslutande amerikanska och tillika oberoende laboratorier för att testa sina råämnen och färdiga produkter.
 
6.3 Vår checklista för kvalitet
I VITALs produktionsanläggning måste alla råämnen och färdiga produkter genomgå ett flertal kontroller och analyser avseende nyckeltalsdata.
 
6.4 Vad är skillnaden, i förhållande till andra tillverkare på marknaden?
Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll har högsta prioritet hos VITAL.

VITAL tar inga genvägar när det gäller kvalitetssäkring. Det erbjuds heltäckande bevis och full garanti för att produkterna tillverkas i enlighet med högsta tillverkningsstandard och kvalitetssäkring, som finns att tillgå.
För att uppnå kvalitetssäkring i laboratoriemiljö, som inte är en enkel uppgift, väljs endast laboratorier, som använder certifierad referensstandard eller vetenskapligt giltiga metoder, när våra produkter testas. Målet är maximal klinisk effektivitet.
Det finns två viktiga grundförutsättningar, om man vill uppnå kliniska fördelar och ett kliniskt värde, nämligen en utmärkt kvalitet både på råämnen och på färdiga produkter. Detta är bakgrunden till att ett team bestående av kvalificerad personal utvecklar kosttillskotten och att basen är avancerad forskning, i detta ingår publicerade studier på människor och djur.

VITALs personal arbetar för att se till att de råämnen, som används ger bästa tänkbara, kliniska resultat och att produkterna innehåller verkliga, terapeutiska doser av de mest gynnsamma ämnena.

VITAL är branschledande inom begreppet kvalitetssäkring.

VITALs kvalitetssäkrings- och tillverkningsprocess är mycket mera avancerad än andra tillverkare av kosttillskott. VITAL överträffar FDA:s riktlinjer för god tillverkningssed för kosttillskott. Detta omfattar tester av äkthet, styrka och renhet av råämnen och färdiga produkter.
Detta gäller även förfaranden för karantän och godkännande, utbildning av anställda, renlighet i anläggningen, dokumentation och andra områden. Utförliga och skriftliga SOP-rutiner (Standard Operating Procedures) följs för att se till att högsta renlighet och säkerhet gäller i alla delar av tillverkningsprocessen.
Dessa processer skapar förutsättningen för god hälsa, genererar styrka och skapar livskraft! Detta är VITALs grundfilosofi i kvalitetsperspektivet.
 
7.    OBEROENDE TESTER AV RÅÄMNEN FÖR

7.1 Mikrobiologi
VITAL sätter alla inköpta råämnen i karantän och utför oberoende tester för totalhalter av aeroba (som behöver syre för att överleva) bakterier, jäst-och mögelhalter, salmonella och colibakterier, Pseudomonas aeruginosa (en jordbakterie, en nedbrytare) och Staphylococcus aureus (gula stafylokocker).
 
7.2 Identifiering av äkthet och styrka
Avdelningen för kvalitetssäkring breddar ständigt kunskapsbasen. Råämnen och färdiga produkter testas av kvalificerade, oberoende laboratorier. Råämnen, som inte uppfyller fastställda specifikationer avvisas villkorslöst.
 
7.3 Rester av kemiska lösningsmedel
VITAL gör oberoende laboratorietester av alla råämnen för att upptäcka rester av kemiska lösningsmedel. Många vitaminer, mineraler, aminosyror och botaniska produkter framställs med hjälp av en eller flera kemikalier eller kemiska lösningsmedel. För närvarande saknar branschen gränsvärden för tillåtna nivåer av rester av kemikalier och lösningsmedel i naturprodukter. VITAL följer USP 467, som är läkemedelsbranschens standardgränser för rester av kemiska lösningsmedel.
 
7.4 Tungmetaller
Alla botaniska produkter testas för förekomst av bly, kvicksilver, kadmium och arsenik. Mineraler och andra råämnen som är känsliga för toxiska metallföroreningar testas för bly.
 
7.5 Rester av herbicider, pesticider och fungicider
Även om tester för att upptäcka rester av herbicider och pesticider inte krävs av FDA eller något annat certifieringsorgan eller kvalitetsprogram, så testar vi alla örtråämnen för att upptäcka eventuella rester av trehundratio sådana ämnen.
Herbicider och pesticider är kemiska medel för att bekämpa ogräs och skydda grödor.
FDA, Food and Drug Administration, är USA:s livsmedels - och läkemedelsmyndighet med ansvar för områden som mat, kosttillskott och läkemedel.

Alla botaniska produkter, som används testas för restmängder av flera olika herbicider, pesticider och fungicider(bekämpningsmedel). Ett oberoende laboratorium använder metoder, som har utvecklats av California Department of Food and Agriculture (CDFA). Staten Kalifornien använder samma metoder i sina tillsynsprogram för att fastställa förekomsten av ett flertal pesticider i många olika grödor. VITAL testar för sextioen olika organokloriner (miljögifter), sjuttiofem organofosfater (organiska fosforföreningar) och organonitrogener, tolv karbamater (salter och estrar av karbaminsyra) och elva pyretroider (bekämpningsmedel).
 
7.6 Rester av aflatoxiner (svampgifter)
FDA kräver inte aflatoxintester, men VITAL testar alla partier med växtdelar i ett USDA-lab, som tillhör amerikanska jordbruksdepartementet, för att upptäcka eventuella aflatoxiner. Aflatoxiner (mögelsvamp) är giftiga nedbrytningsprodukter, som har visat en kraftig, cancerframkallande effekt hos mottagliga laboratoriedjur och skapat förgiftningseffekter hos människor. De flesta företag testar inte för aflatoxiner och några få företag testar endast material, som har dokumenterats ha en särskilt hög mottaglighet för aflatoxiner. VITAL har funnit att alla växtmaterial kan innehålla oacceptabla nivåer och man har skickat tillbaka flera materialsändningar, som har varit förorenade med aflatoxiner, till vederbörande leverantörer.
Amerikanska FDA (US Food and Drug Administration) har fastställt en gräns på mindre än tjugo ppb (miljarddelar) för det totala aflatoxininnehållet i livsmedel och foder. Alla botaniska produkter testas för restmängder av aflatoxiner och måste uppfylla den egna specifikationen innan det tillåts att materialet används i produktionen.
 
7.6.1 OBEROENDE TESTER AV OLJEPRODUKTER
Alla lipid softgel-produkter testas främst för biprodukter med primär oxidering (peroxidnivåer) och biprodukter med sekundär oxidering (anisidinnivåer). En hög nivå av någon av dessa indikerar härskenhet hos fettsyror i långa kedjor. Det är mycket viktigt att testa för båda, eftersom peroxider är flyktiga och värden kan minska till en lägre nivå, när de omvandlas till biprodukter med sekundär oxidering (anisidin).
 
7.6.2 OBEROENDE TESTNING FÖR DIOXINER OCH DIOXINLIKNANDE FÖRENINGAR
Dioxin är en generisk term, som används för att beskriva en familj med tvåhundratio föreningar. Alla fiskoljor testas för de farligaste dioxinföreningarna enligt en toxisk ekvivalenskvot (TEQ). Denna kvot används i riskbedömningsstudier för att beräkna sannolikheten för att de kan ge upphov till cancer och andra livshotande sjukdomar.
 
7.6.3 OBEROENDE TESTER FÖR PCB
PCB (polyklorerade bifenyler, kemiska miljögifter) tillverkas inte längre i USA, men finns fortfarande i miljön. Hälsoeffekterna som associeras med PCB inkluderar akneliknande hudåkommor hos vuxna och neurologiskt betingade beteendeförändringar hos barn. Det är klarlagt att PCB orsakar cancer hos djur. Därför testas alla fiskoljor av säkerhetsskäl för PCB.

7.6.4 Program för färdiga produkter för att testa utgångsdatum och stabilitet
VITAL är den första högkvalitativa tillverkaren av kosttillskott, som har infört ett program för färdiga produkter för att testa hållbarhet i förhållande till utgångsdatum och ämnesstabilitet. Programmet ger data från oberoende laboratorietester för att garantera att produkterna fullt ut uppfyller uppgifterna som finns i innehållsdeklarationen och säkerställer angivet utgångsdatum,
FDA (US Food and Drug Administration) kräver inget program för hållbarhet och de flesta andra tillverkare utför därför inte hållbarhetstester eller samlar in data i samma omfattning, som VITAL för att bedöma produktstabiliteten. I samband med produktutveckling anger VITAL tillverkningsdatum på nya produkter som enda datum. Erfarenhet och tester visar att produkter, som säljs med detta datum håller sig i minst tolv månader.

För att fortlöpande verifiera datummärkningen genomgår produkterna analytiska och mikrobiologiska tester, såväl som visuella inspektioner.

Oberoende laboratorier testar de färdiga produkterna för att se till att uppgifterna om produktens styrka, som anges på etiketten, stämmer. Alla oljeprodukter testas också för härskenhetstecken vid alla stabilitetstestpunkter. Tillverkade, färdiga produkter rutintestas för att verifiera utgångsdatum.

Oberoende laboratorietester fastställer renhet, styrka och uppgifterna på etiketten. Vid varje datapunkt bedöms produktens styrka för att se om det behövs läggas till ett överskott för att uppväga en låg styrka eller ändra ett utgångsdatum. Det här görs utöver de tester, som görs av alla råämnen för att garantera äkthet, styrka och avsaknad av föroreningar före tillverkning.
 
7.6.5 Tillverkningskvalitet
VITAL tillverkar kosttillskott i en ren och strängt kontrollerad anläggning. Det finns kunskap om vad våra produkter innehåller och framför allt om vad våra produkter inte innehåller. Det gör att det tillverkas produkter, som inte innehåller oacceptabla bindemedel, hjälpämnen och andra eventuellt allergiframkallande ämnen, eller andra inte önskvärda tillsatser.
Du kan vara trygg i förvissningen om att VITAL tillhandahåller naturprodukter av högsta kvalitet. Processen genererar verifierbar kvalitet och marknaden får kliniskt effektiva produkter och sammansättningar.
 
7.6.5.1 Oberoende tester
VITALanvänder uteslutande etiska och certifierade, oberoende laboratorier för att testa alla partier av råämnen och färdiga produkter.
 
7.6.5.2 Vad är ett oberoende laboratorium?
Oberoende laboratorier följer egna föreskrifter och granskas av oberoende certifieringsorgan, såsom ISO 17025 eller USDA (US Departement of Agriculture). Oberoende laboratorier används frekvent och konsekvent av VITAL.
Utöver testning via oberoende laboratorier har VITAL egna laboratorier med interna avdelningar för kvalitetssäkring, som följer fastställda SOP-rutiner (Standard Operating Procedures) och följer GLP-rutiner (god laboratoriesed).
Detta till skillnad från andra företag som enbart testar sina råämen och produkter via eget laboratorium.
Många andra företag saknar helt interna avdelningar för kvalitetssäkring.
 
7.6.5.3 Vad är fördelarna med att använda oberoende laboratorier?
Oberoende laboratorier borgar för kvalitetssäkring och utesluter därmed misstanke om enbart egna, redovisade testresultat. Denna kombination ger därmed en mycket hög tillförlitlighet, totalt sett. Oberoende laboratorier utför självfallet många tester och erhåller då större och bredare erfarenhet. 
 
7.6.5.4 Vad är fördelarna med att använda flera oberoende laboratorier?
Testprotokollen vid VITAL omfattar en bred palett av tester för identitet, äkthet, styrka och renhet. Det finns inte ett enda laboratorium, som på ett effektivt sätt kan göra alla analyser, som krävs. Därför anlitas laboratorier, som är ledande när det gäller specifika typer av tester. Det används till exempel ett laboratorium, som är känt i hela landet för sitt goda anseende för utmärkta resultat inom vitamin - och mineralanalys, ett USDA-laboratorium, som specialiserar sig på tester av aflatoxiner och andra laboratorier, som är ledande i landet på analyser av rester av herbicider/pesticider/fungicider. Det skulle vara enklare att bara använda ett enda laboratorium, men det skulle innebära kompromisser när det gäller resultatens tillförlighet och kvalitet.
Alla leveranser av råämnen och därefter färdiga produkter genomgår oberoende laboratorietester.
VITAL tar inga genvägar när det gäller kvalitetssäkring. VITAL erbjuder heltäckande bevis och full garanti för att produkterna tillverkas enligt högsta tillverkningsstandard och tillika kvalitetssäkring för laboratorier.
Många andra företag i branschen säger sig leverera fullgod kvalitet, men följer inte ens en minimistandard för att uppfylla kvalitet och säkerhet.
 
7.7 Mikrobiologi – bakterier, jäst och mögel
VITAL sätter alla inköpta råämnen i karantän och utför oberoende tester för totala halter av aeroba bakterier, jäst – och mögelhalter, salmonellaarter, E.coli, Pseudodomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus.
 
7.8 Äkthet och identitet
VITALs råämnen testas för att verifiera identitet och äkthet. Avdelningen för kvalitetssäkring utökar ständigt sin kunskapsbas och väljer de mest välrenommerade laboratorierna och vetenskapligt validerade testmetoderna för att säkerställa god kvalitet.

VITALverifierar produktens styrka.

VITAL förlitar sig aldrig på leverantörens uppgifter om styrka. Alla råämnens äkthet och styrka testas av oberoende laboratorier.
 
7.9 Rester av kemiska lösningsmedel
VITAL gör oberoende laboratorietester av alla råämnen för rester av kemiska lösningsmedel. Många vitaminer, mineraler, aminosyror och botaniska produkter framställs med hjälp av flera kemikalier eller kemiska lösningsmedel. För närvarande saknar denna bransch gränsvärden för tillåtna nivåer av rester av kemikalier och lösningsmedel. VITAL följer läkemedelsbranschens standardgränser för rester av lösningsmedel, USP 467 (US Pharmacopeial Convention).
 
7.10 Bly, kvicksilver, kadmium och arsenik
Alla botaniska produkter testas för förekomst av bly, kvicksilver, kadmium och arsenik. Mineraler och andra råämnen, som är känsliga för toxiska metallföreningar testas för bly. Aflatoxiner (svampgifter)
Aflatoxiner är giftiga metaboliter (nedbrytningsprodukter), som produceras av vissa svampar och förekommer i livsmedel och växtmaterial. Fyra olika aflatoxiner har identifierats, varav en är mest giftig, cancerframkallande (carcinogena) och vanligt förekommande. Aflatoxiner är förmodligen det som det forskas mest kring, i världen idag.
Aflatoxiner har kopplats till olika sjukdomar, till exempel aflatoxikos (aflatoxin - förgiftning) hos boskap, andra tamdjur och människor över hela världen. Aflatoxiner har getts större uppmärksamhet än andra svampgifter, eftersom de har uppvisat kraftfulla, carcinogena effekter hos mottagliga laboratoriedjur och har en akut giftpåverkan hos människor.
Många länder har försökt att begränsa exponeringen för aflatoxiner genom att införa gränsvärden för livsmedel och djurfoder. Amerikanska FDA har fastställt en gräns på mindre än tjugo ppb (miljarddelar) för totala halten av aflatoxiner i livsmedel och foder. Alla botaniska produkter VITAL köper testas för restmängder av aflatoxiner och måste uppfylla alla specifikationskrav, innan materialet används i produktionen.
 
7.11 Rester av herbicider/pesticider/fungicider
Alla partier med botaniska produkter testas för restmängder av flera olika herbicider, pesticider och fungicider. Testerna inkluderar trehundratio föreningar inklusive organokloriner, organofosfater, organonitrogener och pyretroider.
 
7.12 Ranciditetsmarkörer i alla oljeprodukter
Alla VITAL oljeprodukter (lipid softgel-produkter) testas för biprodukter med primär oxidering (peroxidnivåer) och biprodukter med sekundär oxidering (anisidinnivåer). En hög nivå här indikerar tecken på härskenhet (ranciditet) hos fettsyror. Det är mycket viktigt att testa för båda, eftersom peroxider är flyktiga och värdena kan minska till en låg nivå när de omvandlas till biprodukter med sekundär oxidering (anisidiner).
 
 
 
 

Triple Magnesium


Bibehåller ett friskt skelett, normalt blodtryck. Hjälper till att hålla kvar ett normalt humör och ett emotionellt välbefinnande före och under menstruation. Främjar upptag av glukos (socker) i celler. Främjar normal hjärtrytm. Nödvändig för produktion av steroidhormoner.

B-Complex


Kombination av aktiva B-vitaminer som hjälper nervsystem, ämnesomsättningen, hjärt- och kärlfunktion. Stödjer viktiga processer vid stress. Sänker homocystein.

Vital Clear


Ett närings- och växtextraktstillskott för reduktion av inflammationer, som ger stöd för balanserade blodsockernivåer och hjälper kroppens avgiftningsfunktioner.

Fish Oil 700 (kapslar)


Detta är en fiskolja med hög styrka från djuphavsfisk, som ger stöd för hjärta och kärl med en hög koncentration av EPA och DHA. Ultra Pure Fish Oil 700 Enteric är tarmskyddande för att förhindra sura uppstötningar.
Den är sammansatt för att ge en högre koncentration av EPA och DHA per kapsel. Fiskolja ser till att skydda och underhålla en normal funktion och sammansättning av cellmembran. De livsviktiga fettsyrorna EPA och DHA hjälper till att underhålla och stödja alla typer av bindväv. Fiskolja främjar broskvävnad och ledfunktion och underlättar lätta humörsvängningar och kramper under menstruationscykeln. Fiskolja hjälper till att bibehålla en normal funktion hos trombocyter (blodplättar), vilket minskar risken för åderförkalkning och inflammation i kärlväggar.

Coenzyme Q10


Stöd för hjärt-, kärlsystemet och bibehåller normala blodsockernivåer. Fungerar som en antioxidant. Minskar biverkningarna av blodfettssänkande mediciner som lipitor och simvastatin.